Adatkezelési Szabályzat

Adatkezelés nyilvántartási száma: NAIH-125215/2017.

1. Bevezetés

A Szinkrónia Szolgáltató Kft. (a továbbiakban: Adatkezelő) tevékenysége során fokozottan ügyel a személyes adatok védelmére, a kötelező jogi rendelkezések betartására, a biztonságos és tisztességes adatkezelésre.

Az adatkezelő fenntartja magának a jogot jelen tájékoztató bármikori megváltoztatására. Amennyiben az érintetteknek olyan kérdése lenne, mely jelen közleményünk alapján nem egyértelmű, kérjük, írja meg nekünk, és kollégánk megválaszolja kérdését.

 

2. Az adatkezelő adatai, elérhetősége

Név: Szinkrónia Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság

Székhely: 1112 Budapest, Tömös utca 2.

Cégjegyzékszám: 01-09-660127

Cégbejegyzés: Fővárosi Bíróság, mint Cégbíróság

Adószám: 12259720-2-43

E-mail cím: hello@selfmapping.com

Adatkezelés nyilvántartási száma: NAIH-125215/2017.

 

3. Az adatkezelés jogalapja

Adatkezelési alapelvei összhangban vannak az adatvédelemmel kapcsolatos hatályos jogszabályokkal, így különösen az alábbiakkal:

 •  1992. évi LXIII. törvény – a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról (a továbbiakban Avtv., adatvédelmi törvény);
 • 1995. évi CXIX. törvény – a kutatás és a közvetlen üzletszerzés célját szolgáló név- és lakcímadatok kezeléséről (Katv.);
 • 2000. évi C. törvény – a számvitelről (Számv. tv.);
 • 2001. évi CVIII. törvény – az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről (Eker. tv.);
 • 2008. évi XLVIII. törvény – a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól (Grt.).
 • 2011. évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról 5. § (1) bekezdés a) Az érintett hozzájárulása.

 

4. Fogalom meghatározások

 • Személyes adat: bármely meghatározott (azonosított vagy azonosítható) természetes személlyel (a továbbiakban: érintett) kapcsolatba hozható adat, az adatból levonható, az érintettre vonatkozó következtetés. A személyes adat az adatkezelés során mindaddig megőrzi e minőségét, amíg kapcsolata az érintettel helyre- állítható. A személy különösen akkor tekinthető azonosíthatónak, ha őt – közvetlenül vagy közvetve – név, azonosító jel, illetőleg egy vagy több, fizikai, fiziológiai, mentális, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára jellemző tényező alapján azonosítani lehet.
 • Hozzájárulás: az érintett akaratának önkéntes és határozott kinyilvánítása, amely megfelelő tájékoztatáson alapul, és amellyel félreérthetetlen beleegyezését adja a rá vonatkozó személyes adat – teljes körű vagy egyes műveletekre kiterjedő – kezeléséhez.
 • Tiltakozás: az érintett nyilatkozata, amellyel személyes adatának kezelését kifogásolja, és az adatkezelés megszüntetését, illetve a kezelt adat törlését kéri.
 • Adatkezelő: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely önállóan vagy másokkal együtt az adat kezelésének célját meghatározza, az adatkezelésre (bele- értve a felhasznált eszközt) vonatkozó döntéseket meghozza és végrehajtja, vagy az Adatfeldolgozóval végrehajtatja.
 • Adatkezelés: az alkalmazott eljárástól függetlenül az adaton végzett bármely művelet vagy a műveletek összessége, így különösen gyűjtése, felvétele, rögzítése, rendszerezése, tárolása, megváltoztatása, felhasználása, lekérdezése, továbbítása, nyilvánosságra hozatala, összehangolása vagy összekapcsolása, zárolása, törlése és megsemmisítése, valamint az adat további felhasználásának megakadályozása, fénykép-, hang- vagy kép- felvétel készítése, valamint a személy azonosítására alkalmas fizikai jellemzők rögzítése.
 • Adatvédelem: a személyes adatok jogszerű kezelését, az érintett személyek védelmét biztosító alapelvek, szabályok, eljárások, adatkezelési eszközök és módszerek összessége.
 • Nyilvánosságra hozatal: ha az adatot bárki számára hozzáférhetővé teszik.
 • Harmadik személy: olyan természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, amely, vagy aki nem azonos az érintettel, az adatkezelővel vagy az adatfeldolgozóval.

5. Korlátozások

A 16. életévét be nem töltött vagy az egyébként cselekvőképtelen Felhasználó nevében a törvényes képviselő adhat hozzájárulást.

 

6. Személyes adatok, adatkezelés

Adatok köre: vezetéknév, utónév,  e-mail cím, telefonszám, cégnév, pozíció, nem.

Kötelezően megadandó adatok: email cím, utónév.

Opcionálisan megadható adatok: vezetéknév, telefonszám, cégnév, pozíció, nem.

Előfordulhatnak olyan kampányok (pl.: nyereményjáték) és esetek,  amikor a kötelezően megadandó adatok köre kibővül egy-egy fent említett adattal.

Adatkezelés célja: hírlevelek, meghívók és egyéb marketing célú anyagok kiküldése a nyilvántartásban szereplő érintettek számára.

Törlése/módosítás: személyes adatok törlését vagy módosítását a kiküldött hírlevélben található linkre kattintva, valamint a következő email címen lehet kérvényezni: hello@selfmapping.com

Adatok forrása:

 • Közvetlenül az érintettől felvett adatok (önkéntes hozzájárulás alapján)
 • Nyilvános nyilvántartásból átvett adatok.
 • Más adatkezelőtől átvett adatok.

Adatkezelés időtartama:

Az adatok a nyilvántartásba kerülést követően addig az adatkezelő birtokában maradnak, ameddig az érintett kérésére az adatkezelő ezeket nem törli a nyilvántartásából.

 

7. Sütik (cookie-k) használata az oldalon

Mik azok a cookiek? 

A süti (eredeti nevén “cookie”) egy olyan kis adatcsomag, amit az internetes szolgáltatások a böngészőben tárolnak el. Ez rengeteg webes szolgáltatás működéséhez elengedhetetlen technológia, amit 1995 óta minden jelentősebb böngésző támogat.

Az Európai Uniós törvények értelmében fel kell hívnunk a figyelmét arra, hogy ez a weboldal ún. “cookie”-kat vagy “sütiket” használ annak érdekében, hogy személyre szabott tartalommal szolgálhassunk Önnek. A sütik apró, tökéletesen veszélytelen fájlok, amelyeket a weboldal helyez el az Ön számítógépén, hogy minél egyszerűbbé tegye az Ön számára a böngészést. A sütiket letilthatja a böngészője beállításaiban. Amennyiben ezt nem teszi meg, illetve ha az “Elfogadom” feliratú gombra kattint, azzal elfogadja a sütik használatát.

A cookie-kat a felhasználó képes törölni saját számítógépéről, illetve letilthatja böngészőjében ezeknek alkalmazását. A sütik kezelésére általában a böngészők Eszközök/Beállítások menüjében az Adatvédelem beállításai alatt, cookie vagy süti megnevezéssel van lehetőség.

Miért jók nekem?

Számtalan internetes szolgáltatás használata múlik a sütiken. Ennek segítségével tud például bejelentkezni vagy éppen személyre szabott tartalmat elérni a neten.

 

8. Webanalitika

Külső szerverek segítik a honlap látogatottsági és egyéb webanalitikai adatainak független mérését és auditálását (Google Analytics). A mérési adatok kezeléséről az adatkezelők tudnak részletes felvilágosítást nyújtani.

Elérhetőségük: www.google.com/analytics/.

 

9. Jogérvényesítési lehetőségek

Az érintett a jogainak megsértése esetén az adatkezelő ellen bírósághoz vagy az adatvédelmi hatósághoz fordulhat. Jogorvoslati lehetőséggel, panasszal a következő elérhetőségeken lehet élni:

 • Név: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság
 • Székhely: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.
 • Levelezési cím: 1530 Budapest, Pf.:5.
 • Telefon: 06.1.391.1400
 • Fax: 06.1.391.1410
 • E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu
 • Honlap: http://www.naih.hu

Adatvédelmi Nyilatkozat

Adatkezelés nyilvántartási száma: NAIH-125215/2017.

Feltöltés alatt…